NetNovine.com                  Prevodilac
Net Novine - najnovije vesti - rss feedovi od dnevnih i nedeljnih novina: BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore!software.hr


Putni nalog NET

Aplikacija za automatiziranu izradu i praæenje putnih naloga i lokalnih vožnji (lokovožnji)

Vozni park

Vozni park namijenjen je planiranju zauzetosti voznog parka. Ukoliko postoji potreba, može se planirati zauzetost vozaèa. Na dnevnom planu koji ima satnu podjelu lako se zauzimaju termini ili mijenjaju statusi. Omoguæen je i unos putnih radnih listova sa razradom poslova (utovar/istovar/pretovar,...) kao i upis broja otpremnice i napomene.

Open Course Timetabler

Open Course Timetabler je aplikacija za izradu rasporeda nastavnih aktivnosti na fakultetima i osnovnim i srednjim školama. Potpuno je besplatna, a dostupan je i programski kod aplikacije (GNU GPL licenca).

Dnevnik ronjenja

Program za voðenje evidencije o ronilaèkim aktivnostima (evidencija ronioca, evidencija urona, evidencija lokacija).

PBX tarifiranje

ASP.net WEB based aplikacija za praæenje poziva, kontrolu i obraèun troškova za kuæne telefonske centrale

Business Events Engine

Business Events Engine (BEE) sustav je za integriranu evidenciju poslovnih dogaðaja, raèunovodstvo i knjigovodstvo. Iako BEE osigurava zaokružen sustav raèunovodstvenih evidencija, nije raèunovodstveno orijentiran. Naglasak je na obavljanju poslova tj. podršci poslovnim funkcijama (prodaji, nabavi, financijama) dok je raèunovodstvo je "u pozadini". Sustav pokriva cjelokupno poslovanje poduzeæa, obrtnika i udruga. Rijeè je o višekorisnièkom klijent-server sustavu implementiranom za rad u Windows mrežnoj okolini.

Evidencija reprodukcijskog materijala

Program za voðenje evidencije utroška i nabavke reprodukcijskog materijala za obrtnike proizvodnih i uslužnih djelatnosti

TypingTutor™

TypingTutor™ program uz pomoæ QuickLearn™ tehnologije omoguæava brzo i efikasno uèenje toènijeg i bržeg tipkanja. Sve lekcije su za hrvatsku tipkovnicu!

Netgen Proactis v1.4

ProActis je softverski paket za upravljanje predmetima, spisima i strankama, namijenjen odvjetnicima i odvjetnièkim uredima. Bez obzira na broj zaposlenika u odvjetnièkom uredu (1, 10 ili 50 osoba) i bez obzira na broj predmeta, spisa, stranaka i dokumenata, ovaj sustav pouzdano prati vaše potrebe. ProActis povezuje sve podatke odvjetnièkog ureda u jedinstven izvor informacija. ProActis je jednostavno i moæno rješenje za uèinkovitiji odvjetnièki ured.

Mozartova èarobna frula

Treæi CD-ROM iz serije "Interaktivni klasici" temelji se na Mozartovoj operi "Èarobna frula", sadrži sedam glazbenih igrica i brojne dodatne sadržaje (Mozartova biografija, Prièa o èarobnoj fruli, Enciklopedija glazbenih instrumenata...). Glavni lik igre je mali Mozart, ili Wolfie - tako su ga zvali njegovi prijatelji i obitelj. Njegov je zadatak da, rješavajuæi igru po igru, doðe do dvorca kojega je zaèarala zla Kraljica noæi, vrati sunce i oslobodi princa Tamina i princezu Paminu. Na CD-ROM-u je i izbor iz Mozartove glazbe u MP3 formatu.

eZ publish CMS

eZ publish je profesionalni sustav za upravljanje web sadržajem (Content Management System — CMS), proizvod norveške tvrtke eZ Systems koji omoguæava urednicima web stranica jednostavno i moæno upravljanje sadržajem, bez potrebe ovladavanja posebnim tehnièkim znanjem.

Winkom 2004

Raèunovodstveni sistem za komunalna poduzeæa

Prijevoznik

Prijevoznik je programsko rješenje za praæenje poslovanja prijevoznièkih tvrtki u cestovnom prijevozu. Aplikacija omoguæava jednostavnu obradu svih putnih naloga za prijevoz, praæenje svih troškova, ulaznih i izlaznih raèuna, izradu ponuda i dobivanje izuzetno korisnih izvještaja o poslovanju. Na temelju ovih izvještaja, uprava prijevoznièke tvrtke ima u svakom trenutku potpunu kontrolu nad financijskim poslovanjem tvrtke

BIC

Sustav saèinjen od windows aplikacije, SQL baze podataka i izvještaja namjenjen za vizualizaciju financijskih pokazatelja poslovanja.

Rent@Car Manager

"Rent@Car Manager" je prva domaæa poslovna aplikacija namjenjena za voðjenje rent-a-car servisa. Prednost "Rent@Car Managera" je u voðjenju cjelokupnog poslovanja u realnom vremenu, tj. aplikacija je u formi web stranice gdje se u bilo kojem trenutku i bilo gdje može vidjeti i upravljati èitavim servisom, kao i dobiti izvještaje o radu za neko razdoblje.

Infomodul Nekretnine

Aplikacija je namijenjena agencijama za promet nekretnina koje æe korištenjem aplikacije omoguæiti bolju organizaciju veæih kolièina podataka o nekretninama te time unaprijediti svoje poslovanje.

GFI EndPointSecurity

Kontrola pristupa vanjskih memorija kao što su:
Media players (iPod, Creative Zen i ostali)
USB sticks, CompactFlash, Memory cards, CDs, floppies i ostali ureðaji za pohranu podataka
PDAs, BlackBerry handhelds, mobile phone i slièni komunikacijski ureðaji
Network cards, laptops i ostale mrežne veze

Bacco

Program za ugostiteljstvo "Bacco" je specijaliziran za poslovanje ugostiteljskih objekata na tržištu Hrvatske.

Gala2006

Program služi za izradu graðevinskih troškovnika na bazi normativa rada, materijala i strojeva. U bazu je uneseno preko 25000 normativa podijeljenih u cca 10000 stavki.

WinTask Poslovni informacijski sustav

WinTask Poslovni informacijski sustav je namijenjen upravljanju poslovnim procesima i planiranju resursa u tvrtkama i institucijama bez obzira na njihovu velièinu.
Powered by Simple PHP Blog Powered by PHP 5.4.43
eXTReMe Tracker